Algemene Voorwaarden

De Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze leveringen en transacties. Een aanbieding of ( prijs- ) opgave bindt VVR-Parts niet. Door het geven van opdrachten aan VVR-Parts worden onze cliënten geacht met onze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 

Alle voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd die door onze cliënten of anderen mochten zijn gesteld en/of gedeponeerd, zijn ten aanzien van onze leveringen en transacties ongeldig en binden VVR-Parts niet, ook al zijn deze afwijkende door ons niet uitdrukkelijk tegengesproken.

 

Op al onze transacties en/of daaruit voortvloeiende geschillen is steeds het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen VVR-Parts en de cliënt, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank, waaronder de vestigingsplaats van VVR-Parts ressorteert.

 

Omstandigheden buiten onze wil en toedien van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van VVR-Parts kan worden verlangd, gelden voor VVR-Parts als overmacht en geven aan VVR-Parts het recht de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor enige schadevergoeding deswege verplicht te zijn. De levertijden worden vastgesteld in de verwachting , dat VVR-Parts kan blijven werken als ten tijden van de aanbieding en dat de nodige goederen en materialen ons tijdig geleverd zullen worden.

 

Voor alle directe schade van de cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet -, niet tijdige- of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van VVR-Parts beperkt tot het bedrag waarvoor VVR-Parts zich met betrekking tot niet -, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst heeft verzekerd, dan wel ( indien VVR-Parts zich niet heeft verzekerd ) tot een bedrag waarvoor een met VVR-Parts vergelijkbare onderneming zich normaliter dient te verzekeren.

 

Voor alle indirecte schade, waaronder meerder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken bij de cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de overeenkomst met VVR-Parts, is deze nimmer aansprakelijk. VVR-Parts heeft te allen tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de cliënt ongedaan te maken, waarbij de cliënt aan VVR-Parts alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

 

Alle door VVR-Parts te leveren goederen of materialen reizen vanaf het ogenblik dat deze ons magazijn of bij levering door tussenkomst van VVR-Parts het magazijn van onze leveranciers verlaten, voor risico van de cliënt. Ook in geval van franco leveringen is de cliënt aansprakelijk voor alle schade ( zoals transport -, brand of waterschade en die door diefstal of verduistering ) tijdens het vervoer door de goederen geleden.

 

Cliënt is verplicht om bij aankomst der goederen zich te overtuigen van de staat waarin zij zich bevinden. Een reclame met betrekking tot de geleverde goederen dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de goederen , waarover de cliënt reclameert, aan VVR-Parts kenbaar te worden gemaakt, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek mits de cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

 

Montage

Indien de cliënt de nieuw gekochte producten ter montage aanbied bij VVR-Parts. Zal VVR-Parts zorg dragen voor de montage van de producten. VVR-Parts verleend alleen garantie op de nieuw gekochte producten bij VVR-Parts.  

 

Indien de cliënt 2e hands spullen bij VVR-Parts aanlevert voor montage. Zal VVR-Parts geen garantie verlenen op het product zowel als op de montage van het product. Hierbij is alle aansprakelijkheid voor de cliënt zelf hierdoor kan VVR-Parts niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel foutieve montage.

 

Een reclame als hiervoor bedoelt schort betalingsverplichting niet op. De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van VVR-Parts, zolang de koopsom daarvan niet ten volle is voldaan en worden niet eerder eigendom van de cliënt dan na complete voldoening van het door te zake verschuldigde bedrag.

 

Betaling dient a contant de geschieden zonder enig aftrek van schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij betaling binnen een eventueel schriftelijk overeengekomen termijn wordt geen rente in rekening gebracht.

 

Indien binnen deze termijn niet betaald, wordt een rente berekend van 5,5% per maand, gedeelten van een maand voor een gehele maand gerekend vanaf de factuurdatum, een en ander onverminderd de veder rechten die aan VVR-Parts toekomen.

 

Bij uitstaan van onze overeenkomst ter zake van enige overeenkomst langer dan 14 dagen, en is ieder geval van wanprestatie wegens VVR-Parts door de cliënt gepleegd, is VVR-Parts gerechtigd van de cliënt tevens te vorderen allen kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die door VVR-Parts te inning van deze vordering worden afgemaakt daarbij inbegrepen die, welke liquidatie door de rechter overtreffen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de cliënt verschuldigd in ieder geval, waarin VVR-Parts zich voor invordering van de hulp van derden heeft verzekerd.

 

Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €50,00 zonder dat VVR-Parts gehouden is aan te tonen, dat zij ook in deze kosten is vervallen. Onder deze buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten die derden ons ter zake van invordering in rekening brengen.

 

Indien VVR-Parts genoodzaakt is het faillissement van de cliënt aan te vragen, dan zijn behalve de hoofdsom en de rente tevens alle kosten ter zake van een faillissementaanvraag, ook die ter zake van de rechtsbijstand, ongeacht deze het gebruikelijke procureurstarief te over gaan, verschuldigd zullen tot volledige vergoeding van de geleden schade, winstderving, kosten en interest.

 

Indien de cliënt niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling of aan enige verplichting welke voor hem uit enige met VVR-Parts gesloten overeenkomst mocht voortvloeien zomede in het geval van faillissement surseance stilliggen of liquidatie van de cliënt of het bedrijf van de cliënt. Wanneer enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, wanneer zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft VVR-Parts het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de met cliënt gesloten overeenkomst geheel of ten dele te annuleren of op te schorten, te onze keuze zonder dat VVR-Parts tot enige schadevergoeding is gehouden en zulks onverminderd de aanspraak op volledige vergoeding van geleden schade, winstderving en interest. In de gevallen bij dit artikel bedoeld worden alle vorderingen, die VVR-Parts op de cliënt heeft, ineens opeisbaar, een en ander onder toepassing van het bij de twee voorgaande artikelen bepaalde.

 

Let op:
Opvoer/snelle onderdelen alleen uitsluiten voor circuit gebruik, 
VVR-Parts is niet verantwoordelijk voor welke vorm dan ook van verkeerd gebruik en/of montage.
Twijfel je of een artikel gehomologeerd is ( dus gebruikt mag worden op de openbare weg ) 
neem dan voor de zekerheid contact op met VVR-Parts.
Op opvoer / snelle en elektrische onderdelen zit geen garantie.


 

Retour en garantie

Retouren dienen ons franco te bereiken.

Bestelde en geleverde / afgemonteerde scooters en fiets worden onder geen beding retour genomen.

Op opvoer / snelle en elektrische onderdelen verleend VVR-Parts geen garantie.

Speciaal bestelde producten voor de cliënt kunnen niet worden geretourneerd aan VVR-Parts.

Elektrische componenten kunnen onder geen beding geretourneerd worden aan VVR-Parts.

VVR-Parts verleend op alle gekochte fietsen, scooters de fabriek garantie van 1 jaar.

De garantie kan komen te vervallen bij geen / slecht onderhoud volgens de service indicator.    

Indien de cliënt een garantie aanvraag indient bij VVR-Parts voor de fietsen / scooters.

Zal de cliënt de volledige onderhoudshistorie moeten overleggen met VVR-Parts.    

 

Terugsturen
Retouren dienen ons franco te bereiken.
 
Prijzen & Afbeeldingen
Prijzen en afbeeldingen prijs en type fouten voorbehouden.
Shop prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Het is mogelijk dat afbeeldingen afwijken van het echte product.

Meest voorkomende zoekopdrachten:
Fietsenwinkel Haarlem
Fietsenwinkel Hoofddorp
Fietsenmaker Haarlem
Fietsenmaker Hoofddorp
Fietsenwinkel Heemstede
Fietsenwinkel Nieuw vennep
Scooters Haarlem
Fietsenwinkel Hillegom
Fietsenwinkel Lisse
Scooters Hoofddorp
Fietsenmaker Heemstede
Scooters Lisse
Fietsenwinkel Zandvoort
Fietsenmaker Nieuw Vennep
Fietsenmaker Hillegom
Scooters Hillegom
Fietsreparatie Haarlem
Fietsreparatie Lisse
Fietsenmaker Zandvoort
Fietsenwinkel Schalkwijk
Fietsenwinkel Zwaanshoek